Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης


ΑΤΑΛΑΝΤΗ  28-08-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  12798

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.

Προϋπολογισμός:  50.000 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στον τομέα της διαχείρισης απορριμάτων του Δήμου, προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή.
Ο προϋπολογισμός  δαπάνης της προμήθειας είναι 50.000  πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Λοκρών, Πλατεία Δημαρχείου 1, Αταλάντη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίυ 2015 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11.00 π.μ. και λήξης την 12.00 π.μ. Επαναληπτική ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.500,00  ευρώ.
Για την παραλαβή των τευχών της δημοπρασίας και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος ΣΙΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ στο τηλέφωνο 2233089311 fax 2233089311.

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Ακολουθούν ως συνημμένα αρχεία ολόκληρη η Διακήρυξη για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό καθώς και η τεχνική περιγραφή  σε μορφή .pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου